Hornolužické hnědouhelné doly východně od Görlitz

Ivan Rous (napsáno 10. 4. 2009)
Abstrakt
Jednoduchý seznam hnědouhelných dolů na dnešním polském území. Vynechány jsou doly v okolí Bogatyni a Hirschelde a v okolí města Weglinec.

1.

Název: Grube Friedrich-Anna, Grube Concordia
Obec: Zgorzelec, Görlitz, Ober Moys
Vznik: 19. stol
Ukončení těžby: ukončení těžby před rokem 1936
 
Historie:
V roce 1941 je v mapě u dolu uveden název "Grube Concordia". Těžba na dole byla zastavena v roce 1928, avšak budovy stály i přes 2. sv. válku
 
Vybavení dolu:
 Některé části dolu byly kvůli velkým tlakům nestabilní horniny zabezpečeny I traverzami, které byly v jednom 20m úseku "lanové dráhy" (nejasné, může jít o svážnou, stejně jako o šachtu samotnou...?) nahrazeny betonovým skládaným obudováním od firmy Litsche, Zawodzie - Katowitz. V roce 1910 byl na dole proveden pokus o zmechanizování těžby uhlí za pomoci brázdícího stroje (snad sloupového) od firmy Duisburger Maschinenfabrik a byla zakoupena vrtačka Flottmann. Tlakový vzduch vyráběl elektrický kompresor s s tlakem 5 atmosfér přímo v blízkosti čelby a vedení bylo průměru 50 mm. Po spočítání nákladů na mechanizaci se zjistilo, že se stále vyplatí těžba uhlí horníkem za pomoci klasického špičáku. Další pokusy s "mechanizací čelby" se již neprováděly. Dopravu v dole zajišťovaly elektrické lokomotivy s horním trolejovým vedením od firmy Klemm a Dressler z Drážďan. Rozchod byl 500 mm a šířka kolejnice 65 mm (stejným způsobem byl vybaven důl Stadt Görlitz). Důlní vozíky byly zčásti celokovové (5 -6 hl), zčásti dřevěné. Výjimečně byly používané velké vozy o objemu 7 - 8 hl. V nízkých štolách do dvou metrů výšky jsou používané menší vozy o objemu 2,5 hl (platí obecně pro celý revír).
V dole pracovala parní pumpa firmy Weise a Monski, Halle a. S. Výkon pumpy byl 4 m3 za minutu na výšku 50 metrů. kolmé vedení pumpy bylo opatřeno zpětnými klapkami a u sacího koše zpětným ventilem s nuceným otevíráním. Při odstávce pumpy zůstával v potrubí sloupec vody.
Na dole pracovala roštová sušička uhlíé a roštová třídička systému Distl-Susky. Dále je uváděna briketárna a produktový výtah.
 
Současný stav:
V lesíku nedaleko nového obchvatu je možno rozeznat zčásti propadlý zásyp na šachtě. V okolí jsou rozvaliny cihelného zdiva. Severně od lesíka je jasně zřetelná halda, která vybíhá do mělké nivy potoka. Areál dolu je z velmi malé části zachován, nová vrátnice je z ulice Górnicza. Benzínová pumpa ležící u kruhového objezdu je postavena zčásti na staré haldě z přilehlé cihelny.
 
2.
Název: Joseph Grube, Herrmann Grube
Obec: Trójca, Troitschendorf
Vznik: 19. stol
Ukončení těžby: před rokem 1936
Pozn.:
Západní menší důl (Joseph?): zbytky povrchové jámy, zbytky nehluboké šachty a malé haldy. Východní větší důl je dle mapy ČSR 1:75 000 1935 cihelna. Další šachta leží na jih od hlavní silnice.
 
3.
Název: Karl Schacht
Obec: Jerzmanky - Studniska, Hermsdorf
Vznik: 19. stol
Ukončení těžby: před rokem 1936
Pozn.: Dobře patrná povrchová jáma zaplavená vodou. Haldy nevysoké, zarostlé. Šachta zatím nedohledána. Areál dolu je dodnes vytyčen podmáčeným lesíkem.
 
4.  (A)
Název: Grube Glückauf
Obec: Ober Lichtenau, Zareba
Vznik: 19. stol
Ukončení těžby: 1936 v provozu
Pozn.:
 
 
4.B
 
Název: Bezejmenná, severně od Grube Glückauf
Obec: Ober Lichtenau, Zareba
Vznik: 19. stol
Ukončení těžby: do roku 1936
Pozn.:
 
4.C
Název: Hart Basalt Werke, Brügemann Görlitz, Holzamer und Bauer
Obec: Ober Lichtenau, Zareba
Vznik: 18. stol
Ukončení těžby: do konce 2. sv. války, dále se pokračovalo i na Bukové hoře
Pozn.: "Torf", nádraží, koncová stanice lanovky a zásobník v původním stavu.
 
 
5.
Název: Lichtenauer Gruben, Kaiser Wilhelm Grube,  Albert Schacht
Obec: Ober Lichtenau
Vznik: 1872
Ukončení těžby: po 2. sv. válce
 
Historie:
Důl, respektive doly jsou v provozu od 40. let 19. století. Od 60. let 19. století v držení barona von Steinacker, v roce 1899 prodána společnosti Glück auf a. G. Společnost "Kaiser Wilhelm" měla na přelomu století monopol na těžbu v oblasti Zereby a Siekirczyna. V roce 1912 bylo z dolů v okresu Lubaň vytěženo 239 651 tun uhlí (neověřeno).
 
Vybavení dolu:
V doly byly v roce 1913 tři šachty (jedná se asi o šachtu Albert, 4A a 4B!). Důl je odvodňován vrty a elektrickými pumpami. Chodby trpěly velkým tlakem nestabilní horniny a na některých místech byla výdřeva nahrazována železnými stojkami (1912). Uhelné sloje u jámy Albert měly mocnost 8 - 10 metrů. V roce 1910 byla v Lichtenau (Zareba) postavena briketárna. Pro doly byla instalována lanovka, která asi spojovala vzdálenější šachty s centrem. Na šachtě Albert byl na začátku 20. století v provozu parní stroj starší konstrukce, který poháněl těžní stroj v podobě "navijáku s ozubenými koly" (doslovný překlad). Před rokem 1912 byl parní stroj nahrazen elektromotorem. Na dole je instalována roštová sušička uhlí s pásovým dopravníkem.
 
6.
Název: Bezejmenná (Glück Grube?)
Obec: hranice mezi Siekierczynem a Zarebou,
Vznik: 1864
Ukončení těžby: do roku 1936 ???
Pozn.: Zbytky budov, zbytky betonových konstrukcí, zbytky nehluboké těsně podpovrchové štoly, zbytky cihlového kruhového obudování šachty. V roce 1864 ve vlastnictví drážďanských podnikatelů.
 
7.
Název: Luisen Grube
Obec: Hermsdorf
Vznik: 19. stol
Ukončení těžby: před rokem 1936
Pozn.: Větší halda od šachty s odvodňovacími rýhami. Východně od haldy dohledána šachta průřezu elipsovitého šestiúhelníku (obudování: cihlové zdivo a kameny). Nynější hloubka šachty je cca 5 metrů, východně od šachty jsou dva propady.
 
8.
Název: Grube Glückauf, Kopalnia Lubań
Obec: Siekierczyn, Geibsdorf
Vznik: 1873
Ukončení těžby: 1958
Pozn.: Dnes zazděná šachta v areálu byla ražená po Druhé světové válce. Samotné zazdění již není vidět, rohy šachty jsou vytyčeny železnými sloupky. Druhá menší vystrojená šachta kruhového profilu je snad pozůstatkem starší těžby a podle místní obyvatelky sloužila jako nouzový výstup. na výšce -10m je již vodní hladina. Stále stojí budova třídírny, markovna, správní budova, strojovna těžního stroje a čerpací stanice. Podle místních obyvatel byl důl nuceně zatopen (tedy je prostě zatopen).
 
9.
Název: Grube Troitschendorf
Obec: Troitschendorf
Vznik: 19. stol?
Ukončení těžby: 1936 v provozu
Pozn.: Okolní budovy stojí, areál bývalého dolu je zarostlý. Místo kde byla šachta je vybagrováno. V okolí značné množství zatopených povrchových jam.
 
10.
Název: "Kolonie"
Obec: Wünschendorf
Vznik: 19. stol
Ukončení těžby: před rokem 1945?
Pozn.: Uhlí snad jen okrajově, především těžba jílů. Továrna na výrobu šamotových cihel.
© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: