Vrty na nám. Dr. E. Beneše z 27. října 2009

Ivan Rous (napsáno 3. 11. 2009)
Abstrakt
27. října provedla firma IMG Ing. Miloš Grieszl vrty které měly ověřit či vyvrátit existenci starého vodního rezervoáru a sklepů staré radnice. Vrty S1-S3 se nachází v místě plánované stavby kašny.

Investor:

Magistrát města Liberce

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec

 

Vrtací práce:

IMG Ing. Miloš Grieszl

Vlnařská 693, 460 01  Liberec 6

 

Kamerový průzkum:

Pavel Pohořálek

Ekosystémy spol. s r. o.

Litoměřická 1302/36, 400 03  Ústí nad Labem

 

Vodohospodářský dohled:

Pavel Vohlídka

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

oblastní závod Liberec

Sladovnická 1082, 463 11  Liberec 30

 

Vrty S1 až S4 byly pro přehlednost pojmenovány podle nalezených podzemních objektů.

Vrty byly provedeny v průměru 140 mm.

 

Vrt S1 "Komory"; celková hloubka 6 m

Nejzápadnější vrt byl proveden v místě, kde se předpokládal okraj vodního rezervoáru. Vrtem se v první fázi dosáhlo hloubky přibližně 3 metrů. Pod dlažbou se nacházela vrstva betonu, který obsahoval větší úlomky kamenů a jeho tloušťka je odhadována na přibližně 100 až 140 centimetrů. V místě vrtu navazuje beton na žulový překlad, mocný asi 80 cm. Přechod mezi betonovou a žulovou vrstvou je nejasný. Překlad končí v hloubce 225 cm pod terénem a jeho strop je pravděpodobně opracován. Tvoří ho pevná tzv. liberecká žula, jejíž zbytky mají po odvrtání světle šedou až bílou barvu. Následný kamerový průzkum odhalil pod překladem dutinu nepravidelného zvonovitého tvaru. Z dutiny, která byla částečně zaplněná odvrtaným materiálem se rozbíhají jak vertikálně, tak i horizontálně minimálně dvě další dutiny s tvarem sufozních trubic. Na dně komory byly na monitoru rozeznatelné úlomky kamene, pocházející pravděpodobně z proražení překladu vrtákem.

Následovalo prodloužení vrtu. Od hloubky 225 cm do hloubky cca 550 cm se jednalo o štěrkopískový zásyp. Pevnější podklad zvětralé žuly byl zastižen až v hloubce více jak 550 cm. V dalším kamerovém průzkumu byla odhalena ve vzdálenosti několika centimetrů jihozápadně od vrtu stěna částečně provedená ve zvětralé žule. Na dně komory je ve stěně umístěn pravděpodobně opracovaný kámen z tzv. liberecké žuly. Stěna jím mohla být dozděná. Vrt se začal plnit vodou až po několika desítkách minut.

Závěr: Vrt S1 odhalil relikt stavby, respektive jednu její stěnu s druhotně vytvořenými sufozními trubicemi a komorami neznámých velikostí a rozsahů. Na místě vrtu existovala podzemní stavba neznámého účelu, která byla později zasypána. Pro nejasnost přechodu mezi překladem a betonovou vrstvou ležící pod dlažbou je interpretace významu žulového krytí obtížná. Pravděpodobně se nejedná o vodní rezervoár zanesený ve vodohospodářské mapě pocházející z let 1932 - 1935. 

 

Vrt S2 "Rezervoár"; celková hloubka 3 m

Vrtem S2 ležícím téměř v ose náměstí se podařilo odhalit relikt vodovodního rezervoáru. Pod dlažbou se nacházela jen několik desítek centimetrů mocná vrstva betonu a následoval zásyp tvořený žulovým štěrkopískem. V hloubce 170 centimetrů se nachází vrstva tmavě hnědého bahna, které koresponduje s vodní hladinou v bývalém rezervoáru, která se nachází v hloubce 176 cm. Vrt byl proveden až do hloubky 300 cm. Materiál zásypu měl sytě béžovou až žlutou barvu. Voda do vrtu jasně přitékala ze zvodnělé tmavě hnědé vrstvy z východní strany vrtu.

Závěr: Vrt potvrdil domněnku o existenci staré nádrže s málo vydatným, ale aktivním vodním tokem. Objekt je zasypán, ale je možné u něj očekávat nálezy související s vodovodem (dřevěné či litinové trubky ústící do rezervoáru apod.). Neznámá je půdorysná velikost nádrže. Nádrž pochází pravděpodobně z roku 1631, z doby stavby Valdštejnova Nového města (dnešní Sokolovské náměstí) a je důležitou památkou města Liberce. Je možné, že byla postavena na místě staré studny, která byla vodovodním vedením posilována.

 

Vrt S3 "Hluchý"; celková hloubka 3 m

Vrt S3 byl proveden v místě předpokládaného východního okraje podzemní vodní nádrže. V místě vrtu se pod dlažbou nachází vrstva betonu, která přímo navazuje na silně zvětralý žulový masiv. Dosaženo bylo hloubky 300 cm. Rozdrcený materiál měl sytou béžovou až žlutou barvu. Kamerový průzkum nebyl proveden.

I po dvou hodinách po provedení vrtu se do volného prostoru nedostala žádná voda.

Závěr: Vrt S3 byl označen jako hluchý. V místě vrtu se nachází jen silně zvětralý žulový masiv.

 

Vrt S4 "Stará radnice"; celková hloubka 6 metrů

Vrt S4 mířil do sklepů Staré radnice zbourané v roce 1893. Cílem bylo ověření existence podzemních prostor - sklepů staré radnice, jejich lokalizace a eventuální kamerový průzkum druhého podzemního patra a zjištění sladiny spodní vody.

Pod dlažbou se nacházela jen několik centimetrů mocná vrstva betonu, následovaná štěrkopískovým zásypem. S přibývající hloubkou se v zásypu objevuje větší množství úlomků cihel, kamene a omítky. V hloubce 180 cm se nalézá vrstva s hrubším materiálem tvořeným kameny, většími úlomky cihel a dalším materiálem. Vrstva mocná několik desítek centimetrů obsahuje i vzduchové kapsy. V hloubce 330 cm prošel vrt pravděpodobně dlažbou podlahy sklepů tvořenou většími kameny, které leží na skalním podkladu. Kamera se dostala až do hloubky 450 cm. Pod dlažbou podlahy se nachází původní zvětralý žulový masiv.

Závěr: Z provedeného vrtu lze odhadnout postup bourání staré radnice. První patro sklepních prostor, jehož součástí byly i základy, bylo při demolici otevřeno zbořením klenby. Do vzniklé díry byla nasypána suť, pocházející pravděpodobně přímo ze stavby radnice. Vrchní vrstvu tvoří štěrkopísek. Jakékoliv zbytky klenby prvního patra sklepů nebyly zastiženy.

 

© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: