Kryt CO na Husově ulici - 1. část

Ivan Rous (napsáno 19. 1. 2010)
Abstrakt
Nedávno se podařilo objevit dokumentaci ke krytu na Husově ulici, která mimo jiné obsahovala plány původního stavu, ale i stavební denník stavby z let 1952 - 1955. Stále se bohužel nedaří nálézt alespoň relikt dokumentace z Druhé světové války.

V polovině roku 1952 začala stavba velkého krytu CO na Husově ulici. Šlo o úpravu protileteckého krytu z Druhé sv. války, který bychom mohli nazvat "Henleinovým". Konrád Henlein se narodil ve Vratislavicích nad Nisou v roce 1898. Prosadil se v turnerském hnutí a později se stal vzdělavatelem v ještědsko-jizerské turnerské župě. Založil hnutí Sudetendeutsche Heimatsfront, které se později přeměnilo na známou politickou stranu Sudetendeutsche Partei. Na konci 30. let se stal vedoucím župy NSDAP Sudety, kam byla včleněna SdP. Zároveň byl Obergruppenführerem SS a od roku 1939 říšským místodržícím. V Liberci ve 40. letech sídlil právě nedaleko krytu na Husově ulice. Kancelář měl v budově Technické univerzity Liberec a protiletecký kryt byl na půli cesty mezi jeho domovem a prací. Možná právě to byl důvod vzniku stavby v roce 1944. Z válečného období máme pouze schematický výkres krytu.

 

Na konci války byla již vyražena hlavní štola a rozsáhlý labyrint chodeb. Vchod z Husovy ulice byl vybetonován a nedaleko vchodu stála betonová protitlaková příčka. Kryt měl sedm pravostranných rozrážek spojených šesti podélnými chodbami. Původní stav z konce 2. sv. války je znám díky nově objevenému původnímu zaměření Ing. Čížka.

 

Až v roce 1952 se o kryt začal zajímat nedávno vytvořený štáb CO a pravděpodobně na začátku roku 1952 se rozhodlo o přestavbě (či dostavbě). Kryt byl od počátku plánován pro štáb CO a dostal krycí název SKLADIŠTĚ 6-F, LIBEREC "H".   

 

1. - 3. červen 1952

Detailní prohlídka stavební akce 6-F vykonaná zástupci KNV a JNV se zástupci stavebního závodu Dopravní stavby Baraba.

Přítomni: J. Matějka (KNV), K. Rábl (JNV), Vihan a Pospíšil (Baraba),  J. Sedláček (Dopr. stavby n. p.)

Po prohlídce stavby byl sepsán v kanceláři KNV zápis, který je nedílnou součástí přímé stavební smlouvy uzavřené podle zákona č. 99/1950 Sb. dle vyhl. SÚP č. 476/51 ve věci provedení skladu 6-F.

1. Stavebník sdělil zástupcům stavebního závodu, že na akci 6-F jest v plánu stavebních investic v r. 1952 celkem 3 950 000 včetně všeobecné daně, tj. na dodávky stavebního závodu bez všeobecné daně zbývá obnos 3 761 000.

...

2. Stavebník sdělil zástupcům stav. závodu, že požádal o výjimku z projekční připravenosti pro tuto stavební akci dopisem čj. 0239/1952-CO ze dne 5. 5. 1952 na min. vnitra a že dosud výjimka pro akci udělena nebyla, ale kpt. Košek se telefonicky ujistil s. stav. Matějku, že se stavbou může býti započato ve III. čtvrtletí 1952

...

3. Připojení el. proudu z transformátoru rohu ulice a tř. Svobody projedná stavebník s RLI.

4. Stavebník zavazuje se uvolniti do 30. 6. 1952 tvárnicový barák při státní silnici.

5. Při revisi projektu bylo zjištěno:

a) Pro získání přesné kubatury pro výlom nutno dodat sbírku příčn. profilů.

b) U svislé isolace navrhuje se alternativně  vyzdívka z cihel na 1/4 na cem. maltu a zasypání. ...

c) Izolace isokrytová protáhne se pod základovou spárou vzpěry tak, aby se znemožnilo vzlínání vody.

d) V projektu není naznačeno provedení klenbových uzávěrů z tvárnic.

e) Isokrytová isolace budiž opatřena lepenkou E500 ...

12. červen 1952

Jednání stavebníka s. st. Matějky na Stavoprojektu v Praze VII, Kostelní ul. 44

...

18. - 24. červen 1952

Provedení el. přípojky a vyvedení el. kabelu do boudy 2,5 x 2,5 na staveništi

...

4. červenec 1952

Převzetí stavby a tvárnicového baráku závodem Dopravní stavby Baraba Praha.

...

Současně bylo závodu Baraba předáno polygonové a výškové zaměření geometrem Ing. Čížkem

4. červenec 1952

Změna u akce 6F, Liberec H

...

1. Byla určená jiná dimenze hl. železobetonového vchodu ...

2. Místnost 3a bude rozdělena příčkou...

3. Stavoprojekt opomenul zříditi výhledové okénko mezi míst. č. 1 a 2...

9. červenec 1952

Začátek přípravných prací

Stav: 6 děln., 1 techn., 1 mistr

Úklid ubikací, přesun inventáře přejímaného od SNB

10. červenec 1952

Stav: 6 děln., 1 tesař., 1 mistr, 1 stavbyved.

Planýrka terénu pro dílny, zhotovení vrat u vchodu.

 

11. červenec 1952

Stav: 6 děln., 1 tesař., 1 mistr, 1 stavbyved., 1 zedn.

Bourání dveřních otvorů, průkop terénu pod dílny a kompresor, zhotovení dveří a rámu ke kanceláři

12 červenec 1952

Sobota, Počasí: jasno - slunečno

Stav: 6 děln., 1 zedník, stavbyved.

dtto jako 11. 7.52

14. - 19. červenec 1952

Stav: 8 děln., 1 tesař, 1 zedn., stavbyved., 1 mistr

Stroje: dne 16. a 17. 7. pojízdný kompresor

Výlom skály pro základ kompresoru. Výlom a výkop základů pro kompresorovnu

...

Dovoz řeziva a jiného materiálu na stavbu

15. červenec 1952

Zajištění směru a výšek v podzemí bylo provedeno strojem do betonových bloků v podlaze vylomených chodeb. Byly vytýčeny všechny průsečíky osy štol a komor s příslušnými výškami podle projektu a situačního plánu.

21. července 1952

Pondělí. Počasí - jasno

Stav: 7 děln., 1 tesař, 1 zedn., 1 mistr, stavbyvedoucí

Betonování a šalování základů ke kompresoru.

22. - 26. července 1952

Pondělí. Počasí - jasno

Stav: 7 děln., 1 tesař, 1 zedn., 1 mistr, stavbyvedoucí

Oplocení staveniště a zřízení vstupního vchodu. Dovoz řeziva pro stavbu kompresorovny a betonárny. Dovoz stabilního kompresoru ( 25. 7. 52) ze stavby Líšný a jeho montáž. Stavba kompresorovny

28. - 31. červenec 1952

Stav: 4 děln.. 2 tesaři, 1 mistr, stavbyved.

Dovoz řeziva, stavba kompresorovny. Průkop rýhy pro el. kabel ke kompresorovně. Výkop sondy na severním konci stavby.

1. - 6. srpen 1952

Počasí - Slunečno + 30 st. C - +7 st. C

Plynování nábytku a přenášení, stavba kompresorovny. Bourání příčky na severním konci v podzemí. Zářez pro kolej na severním konci. Dovoz písku nákl. auty z Bílého Kostela. Celkem dovezeno 100 m3 písku. Přípoj vodovodu do kompresorovny a do betonárny.

6. srpen 1952

Investiční list - stavební smlouva

...

7. srpen 1952

Počasí: slunečno +26 st. C

Stav: 2 tes., 7 děln., 1 mistr, 1 strojn., stavbyvedoucí

Pracováno na přípravě dřeva pro stavbu betonárny, montování nádrže na vodu u kompresorovny, bourání bet. příčky na severní straně v podzemí, zához vodovodního potrubí ke kompresorovně aj. Celkem odpracováno: 24 hod. tes., 62 hod. děln., 9 hod. strojn.

8. srpen 1952

Počasí: slunečno +28 st. C

Stav: 2 tes., 7 děln., 1 mistr, 1 strojn., stavbyvedoucí

Pracováno na stavbě betonárny a přilehlých skladů, dále na odvozu rumoviny (navážky). Na severním konci štoly dokončení vybourání betonové příčky v podzemí. Vyrovnávání navážky mezi základy v betonárně a montážní práce v kompresorovně.

...

9. srpen 1952

Počasí: slunečno +27 st. C

Stav: 2 tes., 7 děln., 1 mistr, 1 strojn., stavbyvedoucí

Pracováno na přípravě dřeva pro betonárnu, kladení kolejnic na severní straně pro odvoz rumoviny na kypu, dále byly zavedeny různé práce na nádvoří a ve strojovně

...

Na stavbě byla provedena komise složená ze zástupců KNV, JNV a SNB a zást. stavebního podniku Baraba za účelem zřízení skladu střeliva, kde bylo dohodnuto, že sklad bude obsahovat 100 kg trhavin a 1500 rozbušek a to na povrchu poblíže stavby v již dříve zřízeném valu.

11. srpen 1952

Počasí: slunečno +28 st. C

Stav: 2 tes., 2 zedn., 13 děln., 1 mistr, 1 strojn., stavbyvedoucí, 1 střelmistr

Pracováno na stavbě betonárny a přilehlých skladišť, dále na výkopu na severním konci štoly, vyzdívání příčky v chodbě kanc., zavážení bet. základu pro betonárnu, skládání štěrku a písku na stavbě, betonování podlahy ve strojovně a různé drobné práce

...

12. srpen 1952

Počasí: slunečno +28 st. C

Stav: 2 tes., 2 zedn., 13 děln., 1 mistr, 2 strojn., stavbyvedoucí, 1 střelmistr

Pracováno na stavbě betonárny a přilehlých skladišť, omítání vyzděné příčky v chodbě, výkop a odvoz navážky na sev. straně, vrtání na odstřel bet. bloku na kraji štoly, skládání štěrku, hašení vápna pro bílení a práce na strojovně.

...

13. srpen 1952

Počasí: slunečno +30 st. C

Stav: 2 tes., 2 zedn., 14 děln., 1 mistr, 1 strojn., stavbyvedoucí, 1 střelmistr

Pracováno na stavbě betonárny, bílení kanc., výkop navážky na severní straně, bourání bet. zdiva tamtéž, odstřelování bet. bloku při kraji štoly a různé práce ve strojovně. Převezeno bylo 1 auto fošen z Lýšného.

...

© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: