Druhá světová válka v Liberci II. díl

Ivan Rous (napsáno 30. 1. 2011)
Abstrakt
Průmysl na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku v období druhé světové války.

Dosavadní práce o průmyslu na Liberecku zcela vynechávaly období druhé světové války. Typický popis vývoje továrny se odehrával na ose: vznik, architekt, koupil, prodal - krize 30. let a zastavení výroby - znárodnění - socialismus - současnost. První světová válka je ve vztahu k továrnám na Liberecku lépe popsaná. Jedním z důvodů je absence pramenů. Ve většině továren chybí v podnikových archivech právě období 1939 - 1945 a nutno podotknout, že všechny stopy po válečné výrobě byly ve většině případů dokonale "vyluxovány". I v archivech státních institucích je situace podobná. Jako příklad lze uvést chybějící archiv stavební policie v Liberci pro rok 1945, zmizelé důležité části archivu města Liberce, nehledě na chybějící části archivu říšského místodržitelství. Proto někdy jako odrazový můstek slouží i malé zmínky, či výpovědi pamětníků.

 

Na Liberecku, ale i Jablonecku a v prostoru Jizerských hor vládl dlouhou dobu především textilní průmysl. Jablonecko je sice známo jako kraj sklářů, ale v porovnání s textilním průmyslem bylo sklářství až na druhém místě. Opominu řemeslnou a manufakturní výrobu, která je pro kraj důležitá z hlediska historie, nikoliv z pohledu příčin a následků důležitých pro zkoumanou dobu války. V první polovině 19. století rostou u vodních toků textilní továrny, ze kterých se vyvíjejí opravdové paláce pokroku. Velké tovární budovy rostou v horských údolích Jizerských hor, stejně jako menší měrou ve městech. Všude kde je k dispozici vodní tok s dostatečným spádem. Největší nárůsty výrobních prostor se odehrávají v několika vlnách. Do krize v 70. letech 19. století, a na přelomu století. Jakoby místní průmysl kopíroval náladu místního převážně německého obyvatelstva (pokus o zřízení Deutschböhmen apod.) a v době První republiky více stagnoval, než se rozvíjel. Až na výjimky se zde neobjevily funkcionalistické stavby známé z českého prostředí. Třicátá léta a jejich synonymum hospodářská krize pak znamenala omezení a leckde i ukončení výroby. Mnoho továren zůstalo opuštěných, nebo se pronajímaly jako sklady. Ale s rostoucím sebevědomím Německa, a pochopitelně především po říjnu 1938 (mnichovská dohoda a následné připojení pohraničí k německé říši) se začali zraky některých podnikatelů a továrníků obracet právě k místním volným výrobním kapacitám. Modelovým příkladem je továrna známá později jako liberecká Tesla.   

 

Bývalá textilka bratří Siegmundů pracovala až do roku 1934, kdy nepřekonala krizi. V roce 1938 se začal zajímat o areál továrník Jakub Preh, jenž měl hlavní závod v městě Neustadt am Saal a pobočný závod ve Würzburgu. Jeden z úkolů, které měl jeho podnik vyřešit, byl vývoj elektrického zařízení na svrhování leteckých pum a jeho následná výroba. 31. říjnem je datován dopis, kde se Preh obrací na hospodářské a politické orgány v Liberci s dotazem, zda je možné získat v okolí 1200 pracovníků a po roce dokonce 2000 osob. 15. listopadu 1939 byla továrna prodána společnosti Elektromechanik GmbH, kterou ovšem vlastnila letecká společnost z Berlína (pověřená min. letectví). Preh je určen správcem továrny a dostává za úkol vybudovat výrobu zapalovačů do bomb v objemu 600 000 kusů měsíčně. 27. února 1940 je do obchodního rejstříku zapsána společnost Elektromechanik GmbH, Alt-Habendorf bei Reichenberg, kterou vlastní Prehova rodina. Menší investice do strojů a vybavení financoval Preh, větší majitel areálu. Během války byla provedena přestavba objektů, zřízena montážní dílna v Pražské ulici a pro podnik pracovaly i továrny v Kateřinkách a Vesci.

 

V letech 1942 a 1943 je budován na přiléhajících pozemcích velký pracovní tábor o dvanácti barácích. Podle projektu zde mělo být ubytováno asi 600 lidí. Přesnější údaje, které však nejsou vztaženy ke konkrétnímu datu, čítají 150 - 200 žen z Ukrajiny, 70 Čechů, 80 sovětských válečných zajatců a 150 - 200 Francouzů.

 

Z překladu německé tovární kroniky (dnes bohužel ztracené) se dále dozvídáme, že 1. 5. 1943 a 1. 9. 1943 byl podniku propůjčen státním sekretářem Milchem titul "vzorný válečný podnik". 1. 5. 1943 také firma obdržena župní diplom za mimořádný výkon ve vzorné péči o zdraví národa. Z německých-kmenových zaměstnanců bylo 17 zabito na frontě. Velmi zajímavá je poznámka o tom, proč byla výroba podniku Elektromechanik zavedena právě v Liberci: "Vhodné místo pro jeho kolébku se hledalo po všech koutech Říše a jedině zásah státního tajemníka Milcha a generála Udeta ještě včas zabránil jeho předčasnému zrození ve Würzburgu a Landeshutu." V dalších stranách kroniky je popisována přestavba továrny pod vedením drážďanského architektu Birkingta a jeho spolupracovníků Sohra, Wermeschera, Horna a Schmutzlera. Přestavba byla zakončena formální slavností ukončení prací na budově č. 9 4. září 1940. Páté výročí "návratu Sudet k Říši" (1. 5. 1941) provázel mimo jiné projev Konráda Henleina v nově postavené klubovně podniku. Bohužel víc informací, pokud nepočítáme balast o Hitlerovi a Třetí říši, v původní kronice není.

 

Podnik ve Stráži měl bohatou skladbu výroby od již zmíněných elektrických zařízení na svrhávání leteckých pum a zapalovačů bomb až po letecké kulomety MG15. O výrobě kulometů nemáme žádné archivní zprávy a tak nelze s jistotou říci, zda šlo o jejich výrobu, dokončení, nebo úpravu. Jediné jisté je, že nedaleko podniku vyrostla v roce 1941 střelnice právě na zkoušení MG15. Dalším výrobním sortimentem byly kabelové svazky do letadel.

 

Konec války popsali do poválečné kroniky M. Neuman a B. Beneš (prozatím je ztracená i tato poválečná kronika podniku, do které bylo ještě v roce 2005 možno nahlédnout). Na samém konci dubna dostali totálně nasazení z tábora u továrny dovolenou a někteří už jednoduše odjeli do svých domovů. Několik málo lidí zůstalo, aby se 8. května 1945 jako revoluční národní výbor ujali moci. Den před tím byla v továrně svolána schůze DAF (Deutschearbeitfront), kde zástupce DAF prohlásil: "Válku jsme prohráli." Pak seznámil shromážděné s rozkazem zničit celou továrnu, ale hned bylo rozhodnuto rozkaz neprovést. Někteří naivně doufali, že budou moci i po válce pokračovat v zaměstnání a podobně smýšlel i továrník Preh. 9. května převzal podnik pod ochranu revoluční národní výbor. Podle výpovědí se skupina tří lidí snažila zabránit rozkradení závodu především lidmi z tábora, kde bylo asi 300 - 400 lidí, kteří nevěděli nic o politické situaci. Už od poloviny roku 1945 se začaly vést jednání, které nakonec vyústily v přechod továrny pod Elektro-Pragu.

 

Na podnik Elektromechanik se za války nabalovala další výroba součástek pro německý letecký průmysl. V Novém Městě pod Smrkem se za války objevila firma LANEX, která vyráběla díly pro letadla Junkers. Junkers měl dílny i v dalších částech Frýdlantska od Boleslavi po Raspenavu.  V Liberci-Vesci se jednalo o výrobě firmy Siebel, firma Blaupunkt a Bosch vyráběly součástky pro Messerschmitty v Liebiegově továrně i v dalších lokalitách, na Tanvaldsku se ve Schowankově podniku (dnešní Detoa v Jiřetíně pod Bukovou) vyráběly přídavné nádrže pro Me 262 Schwalbe apod. Těsně za hranicemi, v dnešní polské Leśné a v obci Miloszow byly velké továrny, kde byl vývoj a výroba raketových motorů Walter, které používaly například Me 163 a Me 262 (přídavný raketový motor). Mezi strategické podniky patřily například firmy Kontakta, Heinrich List, Franz Loukota a další.

 

Takový rozmach výroby součástek pro německý letecký průmysl byl podmíněn zprvu samotnou existencí podniků jako byl strážský Elektromechanik a později vznikem Speerova Jägerstabu v roce 1944. Jägerstab měl za úkol v rámci tzv. totální války urychlit výrobu stíhacích letadel. Jeho členy byli: ministr zbrojní a válečné výroby Albert Speer, polní maršál Erhard Milch, Karl Saur, Hans Kammler a další, mezi kterými byli i zástupci podniků. Hans Heyne z AEG (mimo jiné výroba v Hrádku nad Nisou a Tanvaldsku, velký počet pracovních táborů), Willieam Werner z Auto Union (také litoměřický Richard a další lokality), William Schaaf z BMW a Karl Frydag z podniku Hentschel Werke. Posledně zmíněná firma je známa v Liberci spíše pod heslem KONTAKTA. Místní kancelář měla sídlo v Papírové ulici v Liberci, v dodnes stojícím továrním objektu později proslaveném jako restaurace Hůlka. Za budovou byl postaven i jediný doložený nadzemní protiletecký kryt. Do kruhové stavby se vešlo třicet lidí a postavena byla firmou Gustav Sachers synové. Výroba probíhala v několika továrních objektech v údolí Černé Nisy. V bývalé panské pile a továrně známé jako Salomon III. V údolí Černé Nisy byly pak vybudovány i pracovní tábory, na jejichž půdorysu v současnosti stojí autovrakoviště Kateřinky.     

 

Dosavadní obraz o tom, že továrny nebyly využity je zcestný. Naopak překvapuje obrovský počet pracovních a zajateckých táborů i v menších objektech. Textil se v místních podnicích prakticky nevyráběl, výjimku tvořily třeba Liebiegovy podniky, kde se vyráběly vlajky pro nacistické Německo, ale i zde byly umístěny firmy zabývající se výrobou leteckých součástek. Ve velkém množství továren naopak probíhala především v letech 1943 - 1945 válečná výroba zaměřená na letecký průmysl. Menší provozovny a někdy i truhlářské dílny se zaměřovaly na výrobu beden na munici, v Kateřinkách byla dílna na výrobu vojenských vyznamenání, pianovka produkovala leteckou překližku a například ve starém mlýně v Lukášově byla výroba tzv. "teplačků" - ručních papírových ohřívátek pro Wehrmacht.

 

Ernst Udet (4/1896 - 11/1941)

Stíhací eso První světové války. V letech 1921 - 1925 vlastnil spolu s Američanem W. Pohlem podnik Udet Flugzeugbau GmbH. V roce 1933 vstupuje na doporučení Hermanna Göringa do NSDAP. V roce 1935 byl zařazen jako štábní plukovník do Luftwaffe a později se stal jedním z vedoucích Technické sekce Říšského ministerstva letectví. Nakonec dosáhnul hodnosti generálplukovník. 17. listopadu 1941 spáchal sebevraždu, ke které přispěla i závislost na pervitinu. Zanechal dopis, ve kterém vinil za svou smrt Göringa. Přesto Hitler nařídil "hrdinský" pohřeb a sebevražda byla utajena.

 

Erhard Milch (3/1892 - 1/1972)

Za první světové války byl u dělostřelectva, ale přesto byl ke konci války jmenován velitelem stíhací eskadry. Po válce odešel z armáda a dál se věnoval letectví a pracoval v několika leteckých společnostech. Nakonec se stal v roce 1925 ředitelem Junkers Luftvekehr a o rok později vzniklé společnosti Deutsche Luft Hansa. Od roku 1933 byl státním tajemníkem Říšského ministerstva letectví, které spadalo pod H. Göringa. Milch byl stejně jako Udet odpovědný za zbrojní výrobu v oblasti leteckého průmyslu. Paradoxem je, že Milch měl židovské předky (otec a podle některých tvrzení i rodina z matčiny strany). Po porážce Francie byl Milch jmenován polním maršálem. V roce 1944 se Milch podílel na pokusu odstranit Göringa z vedení Luftwaffe. Norimberským soudem byl v roce 1947 odsouzen za válečné zločiny (nucené práce válečných zajatců) a zločiny proti lidskosti (vyhlazování, otrocká práce apod.) na doživotí. Nakonec byl propuštěn v roce 1954 a žil v Düsseldorfu.

 

Albert Speer (3/1905 - 9/1981)

V mládí studuje architekturu na institutu technologie v Berlíně. Už v roce 1932 vstupuje do NSDAP. První zakázkou pro nacistické Německo je přestavba ministerstva propagandy J. Goebbelse, který ho doporučuje Hitlerovi. Od roku 1934 je hlavním architektem říše. Po smrti Fritze Todta se stává v roce 1942 ministrem zbrojního průmyslu. V několika etapách reformuje výrobu. Je spoluodpovědný na čím dál větší využívání práce nuceně nasazených, práce zajatců i otrocké práce vězňů koncentračních táboru i takzvaných "dělníků z východu". V roce 1944 zakládá již zmíněný Jägerstab. V Norimberském procesu byl odsouzen na 20 let v berlínské věznici Spandau. V roce 1966 byl propuštěn. 

© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: